Per 4 punts: Escriu un correu electrònic a un amic

EL CORREU ELECTRÒNIC A UN AMIC

Un bon amic t’ha escrit un correu perquè té un problema greu amb (pots escollir) la hipoteca del pis, el cap de la seva feina, un fill rebel o un altre amic amb problemes greus (psicològics, d’addicció al joc, amb la parella…).

Contesta-li el correu electrònic dient-li tot el que s’ha de fer en un cas com aquest. El text té les següents condicions :

1. Respecta la forma i estructura d’un correu electrònic:

Salutació, (amb coma)

Text (començat amb majúscula) i amb les idees ben ordenades.

Comiat, (amb coma)

Nom de qui escriu

 

2. a. Una obligació impersonal:cal/caldrà/caldria + infinitiu, s’ha de/s’haurà de/s’hauria de (p.ex. s’ha de tenir clar que el millor és… , cal començar pel principi…)

b. Una obligació no impersonal amb HAVER DE + INFINITIU (p.ex. has d’anar…)

c. Una obligació amb CALDRE+ SUBJUNTIU (p.ex. cal que vagis, caldria que anessis…)

3. Una combinació de pronoms, en què un dels quals sigui EL/LA/ELS/LES. Els tens a la fotocòpia que vaig repartir a classe. (p.ex. si se l’han de canviar… )

4. Una frase feta (del llibre o de la fotocòpia). (p.ex. no pots fer els ulls grossos)

 

OBTINDRÀS 1 PUNT PER CADA CONDICIÓ QUE COMPLEIXIS SI NO UTILITZES LES FRASES D’EXEMPLE. TINGUES EN COMPTE QUE LA CONDICIÓ 2 SÓN 3 OBLIGACIONS!

Distinció de pronoms de CD i CI

Col·loca el pronom EL de complement directe (amb la forma corresponent) o el pronom LI de complement indirecte segons convingui.

 

– Mira aquell turista! _____  estan atracant!

– Corre, hem d’ajudar____ !

– Ai, ai! ______ estan amenaçant amb un ganivet!

– Caram! _____ han donat un cop al cap i ____ han deixat inconscient!

– Està sagnant! És que _____ han fet un bon trau al cap! ____ hem de portar a urgències!

– No, no hauríem de moure_____. És millor avisar l’ambulància!